50 cấu trúc tiếng Anh bạn cần biết !!!

50 cấu trúc tiếng Anh bạn cần biết !!!
217
Những kiến thức cơ bản trong tiếng Anh sẽ có trong bài giảng này. Các bạn nên nắm thật chắc 50 cấu trúc sau để hoàn toàn làm chủ trong tiếng Anh.

1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to do something: (quá....để cho ai làm gì...)

E.g. This structure is too easy for you to remember.

2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)

E.g. This box is so heavy that I cannot take it.

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... đến nỗi mà...)

E.g. It is such a heavy box that I cannot take it.

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something: (Đủ... cho ai đó làm gì...)

E.g. She is old enough to get married.

5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)

E.g. I had my hair cut yesterday.

6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something: (đã đến lúc ai đó phải làm gì...)

E.g. It’s time for me to ask all of you for this question.

7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something: (làm gì... mất bao nhiêu thời gian... hoc tieng anh)

E.g. It takes me 5 minutes to get to school.

8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngăn cản ai/ cái gì... làm gì..)

E.g. He prevented us from parking our car here.

9. S + find+ it+ adj to do something: (thấy ... để làm gì...)

E.g. I find it very difficult to learn about English.

10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm gì hơn cái gì/ làm gì)

E.g. I prefer reading books to watching TV.

11. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích làm gì hơn làm gì)

E.g. She would play games than read books.

12. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì)

E.g. I am used to eating with chopsticks.

13. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong quá khứ và bây giờ không làm nữa)

E.g. I used to go fishing with my friend when I was young.

14. To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....

E.g. I was amazed at his big beautiful villa.

15. To be angry at + N/V-ing: tức giận về

E.g. Her mother was very angry at her bad marks.

16. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém về...

E.g. I am good at swimming.

E.g. He is very bad at English.

17. by chance = by accident (adv): tình cờ

E.g. I met her in Paris by chance last week.

18. to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về...

E.g. My mother was tired of doing too much housework every day.

19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không chịu nỗi/không nhịn được làm gì...

E.g. She can't stand laughing at her little dog.

20. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó...

E.g. My younger sister is fond of playing with her dolls.

21. to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến...

E.g. Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays.

22. to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc thời gian làm gì

E.g. He always wastes time playing computer games each day.

23. To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì..

E.g. Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year.

24. To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc gì...

E.g. My mother often spends 2 hours on housework every day.

25. to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì...

E.g. You should give up smoking as soon as possible.

26. would like/ want/wish + to do something: thích làm gì...

E.g. I would like to go to the cinema with you tonight.

27. have + (something) to + Verb: có cái gì đó để làm

E.g. I have many things to do this week.

28. It + be + something/ someone + that/ who: chính...mà...

E.g. It is the villa that he had to spend a lot of money last year.

29. Had better + V(infinitive): nên làm gì....

E.g. You had better go to see the doctor.

30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing

E.g. I always practise speaking English every day.

31. It is + tính từ + (for smb ) + to do smt

E.g. It is difficult for old people to learn English.( Người có tuổi học tiếng Anh thì khó )

32. To be interested in + N / V_ing ( Thích cái gì / làm cái gì )

E.g. We are interested in reading books on history.( Chúng tôi thích đọc sách về lịch sử )

33. To be bored with ( Chán làm cái gì )

VD: We are bored with doing the same things everyday.( Chúng tôi chán ngày nào cũng làm những công việc lặp đi lặp lại)

34. It’s the first time smb have ( has ) + PII smt ( Đây là lần đầu tiên ai làm cái gì )

VD: It’s the first time we have visited this place.( Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm nơi này )

35. enough + danh từ ( đủ cái gì ) + ( to do smt )

VD: I don’t have enough time to study.( Tôi không có đủ thời gian để học )

36. Tính từ + enough (đủ làm sao ) + ( to do smt )

VD: I’m not rich enough to buy a car.( Tôi không đủ giàu để mua ôtô )

37. too + tính từ + to do smt ( Quá làm sao để làm cái gì )

VD: I’m too young to get married.( Tôi còn quá trẻ để kết hôn )

38. To want smb to do smt = To want to have smt + PII( Muốn ai làm gì ) ( Muốn có cái gì được làm )

VD: She wants someone to make her a dress.( Cô ấy muốn ai đó may cho cô ấy một chiếc váy )= She wants to have a dress made.( Cô ấy muốn có một chiếc váy được may )

39. It’s time smb did smt ( Đã đến lúc ai phải làm gì )

VD: It’s time we went home.( Đã đến lúc tôi phải về nhà )

40. It’s not necessary for smb to do smt = Smb don’t need to do smt( Ai không cần thiết phải làm gì ) doesn’t have to do smt

VD: It is not necessary for you to do this exercise.( Bạn không cần phải làm bài tập này )

41. To look forward to V_ing ( Mong chờ, mong đợi làm gì )

VD: We are looking forward to going on holiday.( Chúng tôi đang mong được đi nghỉ )

42. To provide smb from V_ing ( Cung cấp cho ai cái gì )

VD: Can you provide us with some books in history?( Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi một số sách về lịch sử không?)

43. To prevent smb from V_ing (Cản trở ai làm gì )/To stop

VD: The rain stopped us from going for a walk. ( Cơn mưa đã ngăn cản chúng tôi đi dạo )

44. To fail to do smt (Không làm được cái gì / Thất bại trong việc làm cái gì)

VD: We failed to do this exercise.(Chúng tôi không thể làm bài tập này )

45. To succeed in V_ing (Thành công trong việc làm cái gì)

VD: We succeeded in passing the exam.(Chúng tôi đã thi đỗ )

46. To borrow smt from smb (Mượn cái gì của ai)

VD: She borrowed this book from the liblary.( Cô ấy đã mượn cuốn sách này ở thư viện )

47. To lend smb smt (Cho ai mượn cái gì)

VD: Can you lend me some money?( Bạn có thể cho tôi vay ít tiền không? )

48. To make smb do smt (Bắt ai làm gì)

VD: The teacher made us do a lot of homework.( Giáo viên bắt chúng tôi làm rất nhiều bài tập ở nhà )

49. CN + be + so + tính từ + that + S + động từ.( Đến mức mà )/CN + động từ + so + trạng từ

1. The exercise is so difficult that noone can do it.( Bài tập khó đến mức không ai làm được )

2. He spoke so quickly that I couldn’t understand him.( Anh ta nói nhanh đến mức mà tôi không thể hiểu được anh ta )

50. CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ.

VD: It is such a difficult exercise that none can do it.( Đó là một bài tập quá khó đến nỗi không ai có thể làm được )

Nguồn: Tham khảo
Tin chọn lọc khác
Tin xem nhiều
Tin mới nhất